Talere under landsmøtet til Arbeiderpartiet

Under landsmøtet til Arbeiderpartiet har flere av våre flotte delegater vært oppe på talerstolen og vi vil oppdatere denne saken fortløpende når de har fullført sitt innlegg, så følg med!

Les mer

Les vårt program

Se alle nyheter

Våre hovedsaker

Klima og miljø

Rogaland Arbeiderparti vil at fylkeskommunen skal ta et større ansvar for å begrense effektene av klimaendringene. Vi vil bruke rollen som regionalutvikler til å tenke klimavennlig i alt vi gjør. Blant annet foreslår vi en prøveordning med gratis buss, for å bidra til mer miljøvennlige reisevaner. I tillegg vil vi satse mer på utbygging av fornybar energi, og styrke fremtidsrettede utdanningsløp for å styrke Rogalands posisjon som grønt energifylke for fremtiden.

Skole

Arbeiderpartiet ønsker at den offentlige skolen skal være en fellesskapsarena, og ideelt sett være så god på tilpasset opplæring at den møter opplæringsbehovet til alle elever. Den offentlige videregående skolen er avgjørende for at Rogaland også i fremtiden skal ha et nyskapende næringsliv. Gjennom mer yrkes- og praksisrettet undervisning på yrkesfagene, og større lærertetthet ønsker vi at Rogaland skal ha de beste videregående skolene i landet. Vi mener også at det er viktig å opprettholde tilbudene på distriktskolene, samt styrke fagtilbudet ved Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord Haugesund.

Næringsliv

Rogaland Arbeiderparti ønsker aktivt å legge til rette for vekst og innovasjon for å møte utfordringene knyttet til en variabel oljepris. Vi ønsker ett regionalt kontor for å bistå næringslivets innovasjon og nyskapning. Arbeiderpartiet vil verne om et fortsatt sterkt landbruk i hele Rogaland! Vi vil være restriktive med nedbygging av Norges beste matjord. Den blå åker har alltid vært viktig for fylket. Vi ønsker å videreutvikle marin og maritim sektor. Innenfor disse områdene ligger fremtiden for Norge og Rogaland.

Samferdsel

Kollektivtransporten i Rogaland er i rivende utvikling. Om få år åpnes Bussvei2020, som vil bidra til å gi reisende et godt alternativ til bil og lange køer. Samtidig må vi bidra til at flere allerede i dag velger kollektive løsninger. Rogaland Arbeiderparti vil styrke kollektivtilbudet gjennom å øke frekvensen på både buss- og båtavgangene i hele fylket. I tillegg ønsker vi at tilbudet til Forus styrkes gjennom etablering av en ringbuss. Vi vil også holde ungdomskortet på dagens prisnivå, og utvide ordningen til også å gjelde studenter.

Les vårt program